پرداخت امن

منظور از پرداخت امن

استفاده از کارت های اعتباری/چک/فیش نقدی